پيشينه شکل گيري

تاريخچه اي مختصر از شکل گيري انجمن علمي پريودنتولوژي ايران
Iranian Academy of Periodontology


       بيست پنجم فروردين ماه سال 1379 همزمان با تشکيل کنگره سالانه انجمن دندانپزشکي ايران تعدادي از پريودنتيست هاي شرکت کننده در جلسه اي ضرورت تشکيل انجمن پريودنتولوژي ايران را خواستار و مورد تأييد قرار دادند. برهمين اساس جمع مذکور آقايان: دکتر محمود تميزي،
دکتر علي اکبر خوشخونژاد، دکتر مجتبي سيدين، دکتر غلامعلي غلامي، دکتر هدايت اله گلستانه،
دکتر غلامعباس مرتضوي و دکتر حميد مقدس را بعنوان اعضا هيئت مؤسس تعيين کردند.
 در اولين جلسه هيئت مؤسس، مسئوليت تشکيل جلسات، پيگيري و فراهم کردن مقدمات به عهده اينجانب به عنوان رئيس هيئت مؤسس گذاشته شد. هيئت مؤسس پس از تدوين اساسنامه و تأييد آن بوسيله وزارت بهداشت تصميم به تشکيل مجمع عمومي گرفت اين مجمع در تاريخ 27/11/79 در محل دبيرخانه نظام پزشکي واقع در خيابان حافظ کوچه شيرين با شرکت 48 نفر از متخصصين پريودنتولوژي از تهران و شهرستانها و با حضور نماينده وزارت بهداشت تشکيل، پس از بحث و تبادل نظر انتخابات هئيت مديره برگزار و در اولين جلسه هيئت مديره مسئوليت هر يک از اعضاء که در مجمع عمومي با اکثريت آراء انتخاب شده بودند به شرح زير تعيين گرديد آقايان:
1.    دکتر غلامعباس مرتضوي     (رئيس هيئت مديره)
2.    دکتر اصغر ميرعمادي         (قائم مقائم)
3.    دکتر اميررضا رکن         (خزانه دار و مسئول امور مالي)
4.    دکتر غلامعلي غلامي         (دبير)
5.    دکتر محمود تميزي         (عضو)
6.    دکتر مهرداد رادور        (بازرس)
7.    دکتر عليرضا فتحيه         (بازرس)
نتيجه انتخابات طي گزارشي به وزارت بهداشت ارسال و پروانه فعاليت انجمن در تاريخ 16/03/1380 از طرف اين وزارتخانه صادر و ابلاغ گرديد.
در اسفند 1379 هيئت مديره تصميم گرفت اولين کنگره پريودنتولوژي ايران را تشکيل دهد. رياست اين کنگره از طرف هيئت مديره به اينجانب سپرده شد. اعضاء کميته انتخاب و مقدمات امر فراهم گرديد. اعضاء هيئت مديره و کميته انتخابي خصوصاً آقايان دکتر اميررضا رکن ودکتر غلامعلي غلامي صميمانه با اينجانب همکاري و اولين کنگره پريودنتولوژي به فاصله 7  در مهرماه 1380 در دانشگاه شهيد بهشتي سالن امام علي برگزار شد. در طول مسئوليت اين هيئت مديره دو کنگره ديگر يکي در مشهد به رياست آقاي دکتر محمود تميزي در مهرماه 1381 و ديگري در اصفهان به رياست آقاي دکتر هدايت اله گلستانه در مهرماه 1382  با موفقيت برگزار شد. در کنگره اصفهان حدود پانصد نفر شرکت کردند.
چون در ابتدا انجمن دبيرخانه و مکاني نداشت کليه جلسات هيئت مؤسس، هيئت مديره ، مکاتبات و پيگيريها از طريق دفتر اينجانب در مطب انجام ميشد در حقيقت از صفر شروع کرديم. آرم انجمن تهيه و فرم کارت عضويت طراحي ، تهيه و تحويل گرديد. همچنين در بانکهاي تجارت و توسعه بنام انجمن پريودنتولوژي افتتاح حساب شد.  پس از مدتي نظام پزشکي اتاق کوچکي در اختيار اين انجمن گذاشت که دبيرخانه دو انجمن ديگر، ارتودنسي و اطفال در آن اتاق مستقر بودند. در همان موقع
خانم زهرا يزديان به عنوان منشي استخدام گرديد. پس از چند سال که انجمن دندانپزشکي ايران ساختمان جديدي خريداري کرد اتاقي در اختيار انجمن پريودنتولوژي گذاشت که هنوز هم دبيرخانه در آنجا مستقر مي باشد.
سه سال بعد از تشکيل اولين دوره هيئت مديره تعداد اعضاء به 110 نفر و با احتساب تقاضاي 11 نفر ديگر در اصفهان و تصويب آنها جمعاً شماره اعضاء به 121 نفر رسيد. در همان دوره اول که تعداد جلسات آن مجموعاً به حدود صد رسيد سايت انجمن برقرار و يک دستگاه کامپيوتر خريداري شد. گزارش مشروح اقدامات انجام شده در کنگره اصفهان در پايان دوره مسئوليت به اطلاع اعضاء مجمع عمومي رسيد و در دبيرخانه انجمن موجود است.
دومين دوره هيئت مديره به رياست آقاي دکتر مجتبي سيدين و سومين و چهارمين دوره به رياست
 آقاي دکتر اميررضا رکن و پنجمين دوره به رياست آقاي دکتر بهزاد هوشمند تشکيل شد. که هر يک با علاقمندي وفعاليت فراوان به پيشرفت اين انجمن خدمات فراواني کرده اند.
در تاريخ 09/10/1385 از طرف هيئت مديره انجمن اينجانب به عنوان رئيس شورايعالي انتخاب و مأمور تشکيل شورا شدم که با مشورت هيئت مديره محترم وقت، تعدادي از همکاران پيشکسوت، با سابقه و علاقمند تا کنون به عنوان اعضاء شورا انتخاب شده اند. در حال حاضر تعداد اين اعضاء شانزده نفر  مي باشند که بر اساس آئين نامه مصوب در مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ 15/09/1387 در جزيره کيش انتخاب شده اند. رئيس شورا در هر دوره جديد هيئت مديره از طرف اعضاء شورا انتخاب
مي گردد. جلسات شورا برحسب نياز و ضرورت تشکيل مي شود که از سال 85 تا کنون به عنوان مشاور و يک بازوي کمکي در کنار هيئت مديره ها و کميته کنگره ها بوده است. اعضاء شورا در حال حاضر عبارتند از آقايان:
1.    دکتر رضا پورعباس
2.    دکتر محمود تميزي
3.    دکتر محمود جهانگيرنژاد
4.    دکتر احمد حائريان
5.    دکتر علي اکبر خوشخونژاد
6.    دکتر فرخ خطيب لو
7.    دکتر محمد ابراهيم رحماني
8.    دکتر اميررضا رکن
9.    دکتر سيدمجتبي سيدين
10. دکتر محمدرضا طالبي اردکاني
11. دکتر غلامعلي غلامي
12. دکتر هدايت اله گلستانه
13. دکتر غلامعباس مرتضوي
14. دکتر حميد مقدس
15. دکتر سيداصغر ميرعمادي
16. دکتر بهزاد هوشمند
هم اکنون که تقريباً 15 سال از تأسيس انجمن ميگذرد هيئت مديره ها هميشه از انسجام بسيار خوبي برخوردار و در راه پيشرفت انجمن و علم پريودنتولوژي کوشا بوده از نظر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي يکي از انجمنهاي بسيار فعال و داراي جايگاه خاص در بين انجمنهاي عملي ميباشد که نشانه علاقمندي و صداقت و پشتکار اعضاء آن مي باشد. تاکنون خوشبخاته کنگره  ها  و سمپوزيومها و ديگر برنامه هاي علمي بطور منظم برگزار و در سال 94 شاهد برگزاري پانزدهمين آن خواهيم بود. در بسياري از اين کنگره ها از برجسته ترين اساتيد خارجي دعوت شده که با حضور خود اطلاعات و دانسته هايشان را با شرکت کنندگان ايراني در ميان گذارند. خوشبختانه استقبال از کنگره ها و
 سمپوزيوم هاي علمي انجمن بسيار چمشگير و اميدبخش بوده و غالباً مورد تحسين شرکت کنندگان خارجي و مقامات داخلي قرار گرفته است.
 ترديدي نيست بزودي که دبيرخانه انجمن در ساختماني نوساز و با مالکيت خود و در کنار انجمن دندانپزشکي ايران واقع در خيابان گيشا خيابان پيروزي غربي پلاک 83  مستقر ميشود شاهد فعاليتهاي گسترده تر و ارتقاء بيشتر جايگاه انجمن پريودنتولوژي خواهيم بود.
 

دکتر غلامعباس مرتضوي
رئيس شورايعالي انجمن پريودنتولوژي ايران
فروردين 1394


© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 208849 نفر