ساختار سازماني

در جلسه 243 هيئت مديره انجمن مورخ 13/11/94 ساختار سازماني انجمن پريودنتولوژي ايران براساس سند راهبردي تحول انجمن به شرح ذيل مورد تصويب اعضاي هيئت مديره قرار گرفت.

            

براساس اين مصوبه سمت اشخاص به شرح ذيل تعيين گرديد:

  • جناب آقاي دکتر بهزاد هوشمند به سمت مديريت دانش، تحقيقات وفناوري 
  • جناب آقاي دکتر عباس سيدشاکري به سمت مسئول آموزش
  • جناب آقاي دکتر محسن يزدانيان به سمت مسئول پژوهش  
  • جناب آقاي دکتر مهدي سروش  به سمت مديريت توانمندسازي وتوان افزايي
  • جناب آقاي دکتر امين امين جلالي به سمت مديريت روابط عمومي و روابط بين الملل
  • جناب آقاي دکتر حسن سمياري به سمت مديريت پشتيباني
  • جناب آقاي دکتر اميرحسين نگارش به سمت مديريت بازاريابي

 


© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 208882 نفر