شرايط عضويت

عضويت در انجمن به طرق زير مي باشد:

1-   عضويت پيوسته : هيئت مؤسس انجمن و کليه افرادي که حداقل داراي درجه تخصصي در رشته پريودنتولوژي باشند مي توانند طبق ضوابط مذکور اساسنامه به عضويت انجمن درآيند.

تبصره : مدارک تخصصي متقاضياني که فارغ التحصيل از خارج کشور مي باشند پس از ارزيابي توسط وزارت علوم و آموزش عالي و يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي قابل پذيرش است .

2-   عضويت وابسته : افرادي که حائز شرايط زير باشند مي توانند به عضويت انجمن درآيند:

الف- کليه کساني که داراي درجه  دکترا در يکي از رشته هاي دندانپزشکي باشند.

3-    عضويت افتخاري : شخصيت هاي ايراني و خارجي که مقام علمي ، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمکهاي موثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.

تبصره 1- اعضاي وابسته مي توانند با احراز شرايط و تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.

تبصره 2 – اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيئت مؤسس و هيئت مديره مذکور در ماده 7 آئين نامه نحوه تشکيل و شرح وظائف کميسيون را دارا باشند.

حق عضويت: 

هر يک از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط هيئت مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1 – پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي را نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد کرد.

تبصره 2 – ملاک تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبت نام کنندگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شرکت در انتخابات هيئت مديره هستند که تسويه حساب حق عضويت مصوب تا همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومي و انتخابات را دريافت کرده باشند.

 

عضويت در انجمن در يکي از موارد زير خاتمه مي يابد:

1-     استعفاي کتبي عضو

2-     عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي که هيئت مديره تعيين مي نمايد.

3-     زوال يکي از شرايط عضويت و نيز محکوميت قطعي در هيئت هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشکي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرفه پزشکي است .

4-     انجام هرگونه عمل يا فعاليت مغاير با شئون حرفه تخصصي پريودنتولوژي باشد از قبيل ارائه آموزشهاي غيرمجاز پريودنتولوژي و تبليغات غيرواقعي و ... که به تشخيص هيئت مديره برسد.

5-     مدت تعليق عضويت برابر مدت محروميت از اشتغال به حرفه پزشکي است .

6-      تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تائيد هيئت نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند 7 ماده 3 آئين نامه نحوه تشکيل و شرح وظايف  کميسيون با هيئت مديره خواهدبود.

مدارک لازم جهت ثبت نام :

     1. فتوكپي دانشنامة دكتراي دندانپزشكي

  1. فتوكپي دانشنامه تخصصي در رشته پريودانتيکس
  2. دو قطعه عكس 4x3
  3. فتوكپي كارت نظام پزشكي
  4. فتوكپي شناسنامه
  5. فتوکپي کارت ملي

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 208881 نفر