اعضاي شوراي عالي

 اعضاء شوراي عالي انجمن پريودنتولوژي ايران (به ترتيب حروف الفبا) در حال حاضر عبارتند از آقايان:

 1. دکتر رضا فکر آزاد
 2. دکتر رضا پورعباس
 3. دکتر محمود تميزي
 4. دکتر محمود جهانگيرنژاد
 5. دکتر احمد حائريان
 6. دکتر فرخ خطيب لو
 7. دکتر علي اکبر خوشخونژاد
 8. دکتر محمد ابراهيم رحماني
 9. دکتر اميررضا رکن
 10. دکتر سيدمجتبي سيدين
 11.  دکتر محمدرضا طالبي اردکاني
 12. دکتر علي کاميار عبدالعالي
 13. دکتر غلامعلي غلامي
 14.  دکتر هدايت اله گلستانه
 15. دکتر غلامعباس مرتضوي
 16.  دکتر حميد مقدس
 17.  دکتر سيداصغر ميرعمادي
 18. دکتر بهزاد هوشمند
 19. دکتر محسن يزدانيان

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 208858 نفر