فعاليت هاي هيأت مديره انجمن

بسم الّله الرّحمن الرّحيم

يکي از مصوبات جلسه يکصد و هشتاد و نهم انجمن علمي پريودنتولوژي ايران مورخ 26/10/90 تدوين کتابچه فعاليت‌هاي انجمن از بدو تاسيس تا پايان دوره چهارم هيأت مديره بود.

با توجه به اين که اينجانب افتخار اين را داشتم که در هر چهار دوره هيأت مديره از سال 79 لغايت پايان سال 90 به مدت 11 سال عضو هيأت مديره و در دو دوره رئيس هيأت مديره باشم، بنا به تصويب هيأت مديره دوره پنجم اين مهم را عهده دار شدم.

تنها سند مورد اعتماد و مکتوب در اين زمينه، کتابچه صورتجلسات هيأت مديره مي‌باشد که در طي دوره اول تا پايان دوره چهارم به صورت مرتب مصوبات و تصميمات در آن ثبت گرديده است.

لذا اين کتابچه مورد استناد قرار گرفته و مطالب مهم که شامل مصوبات، موضع‌گيري‌ها، انتصابات و تصميم‌گيري‌ها مي‌باشد تلخيص و به ترتيب زمان آورده شده است. در اين مکتوب از اشاره به کارهاي روزمره و اجرايي پرهيز شده است.

مطالب اين کتابچه در دو بخش تنظيم شده است. بخش اول مشتمل بر يکصد و دوازده بند مي‌باشد که به تاريخ و اهم مصوبات جلسه هيأت مديره پرداخته است. در طي اين 11 سال 189 جلسه هيأت مديره برگزار گرديده است. بخش دوم خلاصه اي از کنگره‌هاي برگزار شده در اين 11 سال مي‌باشد.

اميدوارم اين تاريخچه مختصر از فعاليت‌هاي انجمن در بازه زماني 1379 تا 1390 چراغ راه آينده براي نسل جديد انجمن باشد تا با گذشت زمان شاهد پيشرفت و شکوفايي هر چه بيشتر انجمن علمي پريودنتولوژي ايران باشيم.

                   

                                                                                                           و من الله التوفيق

                                                                                                          دکتر اميررضا رکن

دريافت فايل کتابچه فعاليت‌هاي انجمن پريودنتولوژي


© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 208883 نفر